Prawo karne

 

– Prawo karne

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa karnego, oferując m.in.:

– obronę podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego,
– obronę oskarżonych na etapie postępowania sądowego,
– reprezentowanie pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,
– obronę obwinionych w sprawach o wykroczenia,
– sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
– sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
– reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym w sprawach o:
– odroczenie wykonania kary,
– przerwę w wykonaniu kary,
– warunkowe przedterminowe zwolnienie,
– odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Spośród szerokiego zakresu spraw karnych kancelaria zajmuje się w szczególności przestępstwami:
– komunikacyjnymi (wypadki komunikacyjne, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego),
– przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenia rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo),
– przeciwko życiu i zdrowiu (bójki i pobicia, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia),
– przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny, uchylanie się od obowiązku alimentacji),
– przeciwko wolności (groźby karalne),
– przeciwko czci i nietykalności cielesnej (zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej),
– określonymi w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.